مبحث رفتار اتم ها با یکدیگر

حجم فایل : 473.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 20
بنام خدا « علوم نهم»
مبحث : رفتار اتم ها با یکدیگر
ذرات سازنده مواد
بیشتر عنصرها در طبیعت به حالت آزاد ( عنصری ) یافت نمی شوند ، بلکه به حالت ترکیب وجود دارند .
آب ، شکر ، سدیم کلرید و ... از جمله ترکیب ها هستند .
ضد یخ
اتیلن گلیکول یا ضد یخ از جمله ترکیب هایی است که به رادیاتور خودرو می ریزند تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری کند .

آمونیاک
از جمله ترکیب هایی است که بر زمین های کشاورزی تزریق می کنند تا گیاهان بهتر رشد کنند . اتانول
برای ضدعفونی کردن بیمارستان ها و لوازم پزشکی به کار می رود .

آب آهک
برای اینکه مربای کدو حلوایی ترد شود ، آن را قبل از پختن برای مدتی در آب آهک قرار دهید . ترکیب ها از چه ذره هایی تشکیل می شوند ؟

ذره های سازنده ی ترکیب ها ، یون ها یا مولکول ها هستند .
برای مثال شکر از مولکول های چند اتمی ساخته شده است .
نمک خوراکی از یون ها تشکیل شده است .
چون ذرات سازنده ی مواد با هم فرق می کند پس ویژگی های آنها نیز متفاوت است یعنی ویژگی مواد به نوع ذره های سازنده ی آنها بستگی دارد .
یون چیست ؟
هر ذره ی دارای بار الکتریکی را یون می گویند .

کاتیون چیست ؟
هر ذره دارای بار مثبت را کاتیون می گویند که به تعداد بار مثبت الکترون از دست داده است .

آنیون چیست ؟
چرا محلول پتاسیم پر منگنات رسانای جریان برق است ؟

چرا محلول شکر رسانای جریان برق نیست ؟

نمک طعام چگونه تشکیل می شود ؟ چرا سدیم تمایل دارد الکترون از دست بدهد ؟

آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر پیش و پس از تغییر شیمیایی نشان دهید .
آرایش الکترونی سدیم و فلوئورا قبل و بعد از ترکیب شدن با هم بنویسید . با توجه به آرایش الکترونی اتم های فلز منیزیم و اکسیژن ، ذره های سازنده ی منیزیم اکسید را مشخص کنید . لیتیم از واکنش و حاصل می شود . آرایش الکترونی هر کدام را پیش و پس از تغییر شیمیایی نشان دهید . ویژگی های ترکیبات یونی

1. از کنار هم قرار گرفتن یون های مثبت و منفی تولید می شوند .
2. یون ها بار مخالف همدیگر را می ربایند .
3. از نظر بار الکتریکی خنثی هستند چون تعداد یون های مثبت با تعداد یون های منفی برابر است .
4. در حالت مذاب و محلول رسانا هستند .
5. برخی از آنها در آب حل می شوند .
پیوند کوالانسی چیست ؟ چگونگی تشکیل پیوند بین اتم های H و O و تشکیل مولکول آب را با رسم شکل توضیح دهید . با رسم آرایش الکترونی ، چگونگی تشکیل را از و توضیح دهید . پایان...